Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).

Άρθρο 2

Βασικές έννοιες

1. Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλ. το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

2. Μικτό (παντορροϊκό) σύστημα: Είναι το σύστημα των συλλογής ακαθάρτων και όμβριων νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών.

3. Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ο αγωγός μεταφοράς και διάθεσης και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευασθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή το Δήμο Έδεσσας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

Στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το οριστικό δίκτυο.

4. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.

5. Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).

6. Βιομηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής, ανεξάρτητα από τον βαθμό φόρτισης.

7. Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

8. Νόμιμη σύνδεση ακίνητου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή του Δήμου Έδεσσας στο παρελθόν

9. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς της έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 3

Υποχρέωση σύνδεσης

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόμο όπου υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους στον αγωγό αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν αργότερα.

2. Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση των ομβρίων. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και χωριστά τα όμβρια, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνδεση με παντορροϊκό αγωγό. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίηση του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων.
3. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται στους αγωγούς ομβρίων και στους παντορροϊκούς αγωγούς. Όταν τα όμβρια νερά δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό κάτω από την στάθμη του πεζοδρομίου, στο ρείθρο του δρόμου.

4. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως, όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνση τους.

Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων, εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση με τον υπόνομο ακαθάρτων, αν υπάρχει.

5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες ή από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών, οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.

Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους με τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλω ή εν μέρει αποχέτευση του ακινήτου, μετά :

α) από έγγραφη συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών ή

β) μετά από δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθούν με το οριστικό δίκτυο υπονόμων, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης στην περίπτωση κατάργησης του παλιού υπάρχοντος αγωγού βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επίσης μετά την κατασκευή αγωγού λυμάτων δίπλα από παντοροροϊκό αγωγό που διατηρείται στο εξής σαν αγωγός ομβρίων, οι συνδεδεμένοι με τον παντορροϊκό αγωγό είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν την αποχέτευση των λυμάτων τους με τον νέο αγωγό.

7. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής, γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

Άρθρο 4

Εξωτερικές διακλαδώσεις

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει :

α) Το φρεάτιο προσαρμογής, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, ή κατά μήκος του πεζοδρομίου.

γ) Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου ή με το φρεάτιο παροχετεύσεως που υπάρχει επί του πεζοδρομίου.

Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου.

Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π. που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ύστερα από την έκδοση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. της σχετικής άδειας σύνδεσης υπονόμου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., χρεώνει δε η Δ.Ε.Υ.Α.Ε στον ιδιοκτήτη επιπλέον το κόστος αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε., στα καινούργια δίκτυα αποχέτευσης, κατασκευάζει διακλαδώσεις για κάθε ιδιοκτησία, ως τη ρυμοτομική.

Η χρέωση για την έκδοση της άδειας σύνδεσης υπονόμου γίνεται με βάση την αποχετευόμενη επιφάνεια του ακινήτου σε τ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 2 α) του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού.

3. Κανείς εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

4. Η επισκευή και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τους ιδιοκτήτες, ενώ των κεντρικών αγωγών του δικτύου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Άρθρο 5

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

1. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου, κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

2. Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

3. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου.

4. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητο του από τυχόν επιστροφή λυμάτων, είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας στο φρεάτιο επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία, είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.

5. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά, σε όσες εγκαταστάσεις η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται και λιποσυλλέκτης πριν το φρεάτιο καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη.

6. Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού.

Άρθρο 6

Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σ' ένα οικόπεδο, αποτελούν ένα σύνολο και εξυπηρετούνται με μία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων.

2. Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, όταν πρόκειται:

α)    Για συγκρότημα από μικρές οικίες.

β)    Για πολύ μεγάλα κτίρια

γ)    Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και που πληρούν τους όρους του Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π.

3. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευμένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή αναλόγων - χωριστών - εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδομήσιμα, κατά το Ν.Ο.Κ., το κάθε ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

Άρθρο 7

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων λυμάτων και ομβρίων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητο του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

2. Όταν τα στόμια υποδοχής, που αναφέρονται παραπάνω, βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου, αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., απαιτείται η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.

Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις εύκολα επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.

3. Τα παραπάνω οφείλουν να εφαρμόζουν οι ιδιοκτήτες και των ήδη συνδεδεμένων με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομών πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

4. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου, πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευμένων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τον κανονισμό των  εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Η σχετική συνολική δαπάνη για την μηχανική ανύψωση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματα τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ’ αυτά, απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απευθείας στο ρέμα.

 

Άρθρο 8

Αποχετευόμενα νερά

1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα νερά των λουτρών και γενικά της οικιακής χρήσης, αν η αποχέτευση τους δεν απαγορεύεται από τις επόμενες διατάξεις και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται κατάλληλη για αποχέτευση από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αρκετά διαλυμένη για να παρασύρεται τελείως.

2. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή με άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. των ακολούθων ουσιών :

α)    Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται με βυτιοφόρα.

β)    Κάθε είδους στερεών απορριμμάτων που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.α., έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

γ)    Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή του προσωπικού συντήρησης.

δ)    Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.

ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λ.π. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

στ)   Ουσιών που μπορούν λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

ζ)     Υγρών αποχέτευσης που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης, εφόσον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. πρόκειται για σημαντικές ποσότητες.

η)    Υγρών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε λίπη και έλαια.

θ)    Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° Κελσίου.

ι)     Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου.

κ)    Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό.

λ)   Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχει χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας

μ)   Οργανικών ουσιών ή απορρυπαντικών μη αποσυντιθεμένων βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

ν)  Φαρμακευτικών ουσιών που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες  ουσίες.

ξ)    Υγρών, το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ο)    Νερών και υγρών με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

π)    Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

3. Όσον αφορά τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π., για να μπουν στο δίκτυο και να επεξεργαστούν στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για αυτού του είδους τα απόβλητα, θα έχει  σαν οδηγό  για να τα δεχτεί στο δίκτυο της, τα παρακάτω ανώτατα επιτρεπτά όρια:

1)   Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 500 ΡΡΜ.

2)   ΒOD μετά δίωρη καθίζηση 350 ΡΡΜ.

3)   Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 700 ΡΡΜ.

4)   Αιωρούμενα στερεά 350 ΡΡΜ.

5)   Καθιζάνοντα στερεά 10 ΡΡΜ.

6)   Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 ΡΡΜ.

7)   Συνολικά διαλελυμένα στερεά 1500 ΡΡΜ.

8)   Θειϊκά (σαν -SO -2) 350 ΡΡΜ

9)   Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 10 ΡΡΜ

10) Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 ΡΡΜ.

11) Φαινόλες 5 ΡΡΜ.

12) Απορρυπαντικά 25 ΡΡΜ.

13) Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 ΡΡΜ.

14) Ολικό άζωτο 100 PPM.

15) Ολικός φώσφορος 15 ΡΡΜ.

16) Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 ΡΡΜ.

17) Υδράργυρος 0.005 ΡΡΜ.

18) Χρώμιο εξασθενές 0,01 ΡΡΜ.

19) Σίδηρος 20 ΡΡΜ.

20) Μαγγάνιο 15 ΡΡΜ.

21) Νικέλιο 5 ΡΡΜ.

22) Κάδμιο 0,1 ΡΡΜ.

23) Ψευδάργυρος 5 ΡΡΜ.

24) Χρώμιο τρισθενές 5 ΡΡΜ.

25) Χαλκός 5 ΡΡΜ.

26) Μόλυβδος 5 ΡΡΜ.

27) Χλωριόντα 300 ΡΡ

28) Φθοριόντα 20 ΡΡΜ.

29) Αργυρος 5 ΡΡΜ.

30) Αρσενικό 5 ΡΡΜ.

31) Σύνολο των (17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 ΡΡΜ.

(Ο συμβολισμός PPM χρησιμοποιείται στην επιστήμη και στην τεχνολογία για να υποδηλώσει περιεκτικότητες και αναλογίες της τάξης κυρίως του εκατομμυριοστού (ppm εκ του αγγλικού parts per million)

Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις παραπάνω, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους κ.λ.π. για να αποκτήσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόμων και γενικά των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα μέτρα που λήφθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή του νερού.

4. Τα βρόχινα νερά που προέρχονται από τις αυλές, τις βεράντες, τις σκεπές των οικοδομών όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν από την σύνδεση τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού αυτού.

5. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους υπονόμους απαιτείται ειδική άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους υπονόμους όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών υπονόμου μέσα στο υπέδαφος.

6. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόμων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών, την έγκαιρη αφαίρεσή τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άμεση ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πρόστιμο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα συνδεδεμένους με το δίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Χρησιμοποίηση υγρών αποχέτευσης

1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν, μέσα σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

2. Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί, από οποιαδήποτε αρχή για την χρησιμοποίηση των υγρών της προηγούμενης παραγράφου, καταργούνται με την ισχύ του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 10

Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

1. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι των ακινήτων κατεδαφίζουν και αχρηστεύουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και ομβρίων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λ.π. μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία στη συνέχεια κάνει το σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου αρνείται να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να διακόψει την παροχή νερού και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

Άρθρο 11

Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με αυτοψία ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από την κατηγορία της ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, σε όλες τις οικοδομές που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με την σχετική δαπάνη.

Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη της.

4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και η δαπάνη χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε την ζημιά.

5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν εκδίδει την άδεια σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με την σχετική δαπάνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12

Διαδικασία σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης – Χορήγηση αδειών

Α. Κατοικίες κατασκευασμένες και σε χρήση.

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, καλεί τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητα τους πρόκειται να συνδέσει με το δίκτυο και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλουν αίτηση για σύνδεση.

2. Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση για σύνδεση και τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

α) αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας - τίτλου κτήσης.

β) δήλωση των στοιχείων του ακινήτου που θα αναγράφει:

  • το οικοδομικό τετράγωνο και τη θέση του οικοπέδου σ' αυτό
  • τον αρ. οικοδομικής άδειας ή τα σχέδια του οικοπέδου και τις κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν ή τα σκαριφήματα αυτών
  • την οδό, το πλάτος οδού, τον αριθμό ορόφων, τον αριθμό διαμερισμάτων, τους αριθμούς υδρομέτρων
  • το προτεινόμενο σημείο αποχέτευσης
  • τη συνολική επιφάνεια κτίσματος

γ)  Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.

δ ) Πίνακα διαμερισμάτων (πίνακα ποσοστών).

ε) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, πλήρη στοιχεία των κύριων του ακινήτου με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των δηλουμένων στοιχείων και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό.

3. Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες, τα έντυπα αυτά τα υποβάλλει ένας από τους ιδιοκτήτες, ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Β. Κατοικίες που κατασκευάζονται.

Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες, εκτός από τα παραπάνω, υποβάλλουν υποχρεωτικά την οικοδομική άδεια, όπου απεικονίζεται εκτός των άλλων το απόσπασμα του σχεδίου πόλης με το οικοδομικό τετράγωνο και τη θέση ιδιοκτησίας.

Εάν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν, καθυστερούν ή αρνούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θα δύναται να διακόπτει την παροχή νερού.

Γ. Μελλοντικές κατοικίες.

Για την έκδοση νέας άδειας οικοδομής σε δρόμο που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Ε., απαιτείται βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ότι υφίσταται (ή όχι) αποχετευτικό δίκτυο.

Επίσης η σύνδεση κάθε νέου ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, είναι τα ίδια με την υπό στοιχείο Β. περίπτωση του παρόντος άρθρου.

Δ. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Γκαράζ, Νοσοκομεία, στάβλοι κ.λ.π.

Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD, θερμοκρασία κ.λ.π.). Αν η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί τα απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει μελέτη επεξεργασίας, τέτοια ώστε η ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 8.

Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού κριθεί ότι το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, υπολογίζονται τα τέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 13

Δαπάνες και τέλη

Για τη λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δικτύου, όπως αυτό ορίζεται στο 1ο  άρθρο, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του σύμφωνα με τον Ν.1069/80, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :

1. Τέλος συντήρησης δικτύου αποχέτευσης.

α) Το τέλος αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Το τέλος συντήρησης δικτύου αποχέτευσης, επιβάλλεται στον επόμενο χρονικά λογαριασμό μετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου.

β) Το τέλος συντήρησης δικτύου αποχέτευσης, οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης ή συνδέθηκαν αυθαίρετα.

2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

α) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική αποχετευόμενη επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά τ.μ. επιφάνειας με ισχύουσα τιμή που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε..

Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να καταβάλει το τέλος σύνδεσης, τότε η άδεια δε θα εκδίδεται και ως εκ τούτου, δε θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης τελών καθαριότητας από τον Δήμο Έδεσσας, η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Το παραπάνω τέλος είναι ανεξάρτητο του μήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή περισσοτέρων δρόμων.

«Συνολική αποχετευόμενη επιφάνεια» ενός κτίσματος ορίζεται το άθροισμα των επιφανειών των χώρων που λειτουργούν σαν χώροι κυρίας χρήσης.

β) Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήμερα στα στοιχεία του παλιού ακινήτου, εφόσον για το κατεδαφιζόμενο ακίνητο είχαν πληρωθεί στο παρελθόν τα αντίστοιχα τέλη.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κυρίας χρήσης, επιβάλλεται πάλι τέλος σύνδεσης μόνο για τον χώρο αυτό.

δ) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

3. Τέλος επεξεργασίας λυμάτων.

Το τέλος αυτό αφορά την επεξεργασία των λυμάτων που μεταφέρονται στην μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, μέσω του δικτύου αποχέτευσης και καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε

4. Χρέωση όγκου βοθρολυμάτων.

Η χρέωση αυτή αφορά την αποδοχή των βοθρολυμάτων που μεταφέρονται και εναποτίθενται στη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού για επεξεργασία, και καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

5. Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης.

Το τέλος αυτό αφορά την απόφραξη με ειδικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. της διακλάδωσης της παροχής και  καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερη τιμολόγηση.

Ιδιαίτερη επίσης τιμολόγηση μπορεί να εφαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λ.π., ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευόμενων αποβλήτων (κατόπιν εκτίμησης της ποσότητας ή μέτρησης στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό), το βιολογικό φορτίο κ.λ.π.

Στις περιπτώσεις: α) επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., β) ακινήτων που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και γ) που δε προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, το Δ.Σ. καθορίζει τα σχετικά τέλη.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος (όπου απαιτείται), αποτελεί μέρος της αξίας του κατασκευαζόμενου δικτύου και χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.

Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόμενη από τον παρόντα κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θα διακόπτει την παροχή νερού.

Άρθρο 14

Έννοια και Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη

Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης, ούτε η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό τίτλο κτήσης. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς που αφορούν την αποχέτευση και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προγενέστερα της μεταβίβασης χρέη και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συνοφειλέτης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον τρίτο που νέμεται και κατέχει το ακίνητο (π.χ. μισθωτή κλπ.) και γενικά, που χρησιμοποιεί το ακίνητο του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με τη σύνδεση αυτού με το δίκτυο αποχέτευσης, και ως εκ τούτου, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην υπάρχουν οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει μεν το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον καταναλωτή του ακινήτου και να μεταφέρει την απαίτηση της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του, ο ιδιοκτήτης όμως δεν απαλλάσσεται από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχεται το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή.

Άρθρο 15

Παράνομες συνδέσεις - Πρόστιμα

1. Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ομβρίων :

Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί η παραπάνω παράνομη σύνδεση, πέρα από την ποινική δίωξη που ασκείται για παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, διακόπτεται αμέσως η σύνδεση.

2. Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ακαθάρτων ή παντορροϊκό.

Στην περίπτωση αυτή δίνεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας σύνδεσης, καθώς και για την διευθέτηση της διακλάδωσης (αν απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις παράνομης σύνδεσης επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση άρνησης υποβολής των δικαιολογητικών δεν εκδίδεται η άδεια σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Τρόπος πρόσκλησης και ειδοποίησης ιδιοκτητών για υποχρεωτική σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης

1. Προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες για αυτούς, γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό / κοινοτικό κατάστημα ή / και με δημοσίευση στον τοπικό τύπο.

2. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού.

Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά από αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Άρθρο 17

Άλλος τρόπος αποχέτευσης

Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο υπόνομος και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή βόθρου για τη συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ., όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλει τη σύνδεση των ομβρίων νερών του ακινήτου με την κοίτη φυσικών ή τεχνητών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι. Με τον παραπάνω τρόπο επιτρέπεται η αποχέτευση, εκτός των ομβρίων νερών και των καθαρών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.

Άρθρο 18

Ποιότητα υλικών

1. Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών του παντοροϊκού και του χωριστικού συστήματος αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σίφωνες και τα ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα κρατικά εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.

2. Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.

3. Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 19

Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ακόμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σαν πρώτο μέτρο έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 20

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Όπου ορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να διακόπτει την ύδρευση, νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.

Όπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές αφορούν και όσους ασκούν άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή τη νομή και κατοχή του ακινήτου, εφόσον είναι δυσχερής και αδύνατη η ανεύρεση του κυρίου, ή αμφισβητείται η κυριότητα του ακινήτου.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι εργολάβοι ανέγερσης πολυκατοικιών, ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας και ο επικαρπωτής στις περιπτώσεις, που σε κάποιο ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2307/1995 και ισχύει σήμερα. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που αφορούν θέματα σχετικά με την αποχέτευση, εφόσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2307/1995 και ισχύει σήμερα.