Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).

 

Άρθρο 2

Γενικοί Όροι

1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) έχει στην κυριότητα της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. παρέχει νερό κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Ελλάδα προδιαγραφές.

Η χρήση του νερού είναι μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση, η δε χρήση αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη και μετά από έγκριση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

3) Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

4) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

5) Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

6) Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

7) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.

8) Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

9) Η διακοπή της παροχής, που γίνεται όταν υπάρχει οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή μετά από παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού, δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτήν, καθώς και από την καταβολή των προσαυξήσεων ή και των τόκων υπερημερίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 3

Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ63.

Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη του Φ63 συντηρούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., και από αυτούς χορηγούνται νέες παροχές μετά από αξιολόγηση της επάρκειας νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Άρθρο 4

Παροχές

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «παροχή» και η δαπάνη της κατασκευής της βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του, και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Οι παροχές διακρίνονται:

α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο συνήθως ½" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη της 1 ½"  ίντσας, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2" ιντσών, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση ή άλλη χρήση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού.

δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Ως τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προϋπάρχουσα παροχή είτε νέα. Ειδικότερα :

  • Προϋπάρχουσα παροχή :

Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., οι τυχόν περισσότερες της μιας υπάρχουσες παροχές του ακινήτου, η εναπομείνασα μία χρησιμοποιείται ως εργοταξιακή. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι η παροχή αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου ακινήτου, διατηρείται μετά το πέρας της ανοικοδόμησης ως μόνιμη. Στην αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας της ανοικοδόμησης η παροχή αυτή αντικαθίσταται από τη μόνιμη.

  • Νέα παροχή:

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται στο ακίνητο παροχή, τότε δίδεται νέα, η οποία είναι επαρκής για την υδροδότηση του ακινήτου όταν δοθεί σε χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, τοποθετούνται κρουνός διακοπής και υδρόμετρο ½" ίντσας, σε χώρο προσβάσιμο στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού κάθε άλλη χρήση τους, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού.

Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του κατασκευαστή, ο οποίος συνάπτει νέο συμβόλαιο υδροληψίας ή μεταβιβάζει στο όνομα του τυχόν υφιστάμενο δικαίωμα υδροληψίας. Το δικαίωμα αυτό σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται στο ακίνητο όταν αυτό δοθεί σε χρήση και ως κοινόχρηστο, σε περίπτωση που στο περαιωμένο ακίνητο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανεξάρτητοι υδροδοτούμενοι χώροι.

 

Άρθρο 5

Τρόπος σύνδεσης των παροχών

Όλες οι παροχές γίνονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαφόρων διαμέτρων και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού συνενώσεως και με το υδρόμετρο μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για ΡΕ είναι δυνατόν κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό βάσει νεότερων τεχνικών εξελίξεων.

Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την σύνδεση της παροχής θα είναι υπό τον έλεγχο και την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., καθώς και η εργασία τοποθέτησης της παροχής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια της υδροδότησης εάν τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η εργασία δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Αν για τη σύνδεση της παροχής έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά μη εγκεκριμένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε., τότε σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης της παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη στον οποίο καταλογίζεται και το κόστος της τυχόν απώλειας νερού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το τμήμα παροχή - αγωγός διανομής.

Αν ο αριθμός των παροχών υπερβαίνει τις δύο (2) η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συλλέκτη (collecter).

Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα ιδιοκτήτη. Σε παλιές κατασκευές, εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη και οι ιδιοκτήτες την αρνούνται, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα σ’ αυτούς ή να προβεί σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι να μεταφερθούν οι παροχές σε συλλέκτη.

Άρθρο 6

Θέση παροχών

Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια, εφόσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την στοά υπάρχουν εμπόδια  που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Επίσης, τα υδρόμετρα μπορούν να τοποθετηθούν στην  πρόσοψη των κτιρίων.

Το βάθος τοποθέτησης του υδροσωλήνα από τον αγωγό διανομής μέχρι το υδρόμετρο, καθώς και η διαδρομή, υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Αν αυτό είναι αδύνατο η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θα αποφασίσει για την καλύτερη δυνατή λύση.

Σε περίπτωση πολυκατοικιών, τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε συλλέκτη, ο οποίος είναι δυνατόν να είναι τοποθετημένος εντός της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά υφίσταται στο πεζοδρόμιο εντός φρεατίου κρουνός διακοπής. Ο αγωγός από τον κρουνό διακοπής και μέχρι το συλλέκτη θεωρείται εσωτερικό δίκτυο της πολυκατοικίας και η συντήρηση του βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σε περίπτωση διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων, εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους.

Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ' αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

Άρθρο 7

Διάμετρος παροχών και μετρητών

α) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα Φ22 ή Φ28 ή Φ32 ή Φ63 και συνδέονται με συλλέκτη ή απευθείας με μετρητή 1/2" ίντσας.

β) Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό. Αυξημένες ανάγκες που θα εκτιμούνται από τον υδρολήπτη για το προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με την πρόβλεψη ανενεργών θέσεων σε συλλέκτη (collecter) για τη μελλοντική τοποθέτηση περισσοτέρων μετρητών. Δεν νοείται θέση υδροληψίας είτε σε χρήση είτε ανενεργή χωρίς υδρόμετρο.

γ) Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντιστοίχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Επίσης, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τη διαφορά δικαιώματος υδροληψίας του υδρευόμενου ακινήτου.

δ) Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, έχει δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνες του ιδιοκτήτη, μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

Άρθρο 8

Προεκτάσεις Αγωγών – Μεταφορές Παροχών – Ανυψώσεις & Καταβιβάσεις – Μετατροπές Παροχών – Μετατοπίσεις Παροχών – Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.

Όταν οι εργασίες αυτές γίνονται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη, τότε η εκτέλεση τους γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στη σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται εάν από αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού, προκληθεί διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.

Οι εργασίες για τη μεταφορά, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

1. Προεκτάσεις αγωγών

Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την οριοθέτηση του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

Αν η απόσταση του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο ζ) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη, γίνεται προέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει μικρότερη ή ίση προς την μέγιστη, και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση.

Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του καταλλήλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιο του.

Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου, η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη για το τμήμα από το τέρμα του εγκαρσίου ως τη θέση των παροχών.

Για πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Φ80 και με επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου Φ 100 με την κατάλληλη πίεση.

 

2. Μεταφορές παροχών

Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό, αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση του ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων απ' αυτές.

Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη με δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία έχει και την υποχρέωση αποκατάστασης του προβλήματος. Αν όμως ο αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος επιβαρύνεται με την δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

β) Αν το υδρευόμενο ακίνητο είναι συνδεδεμένο με αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα που έχουν παραληφθεί από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του με νέο αγωγό που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο υπό στοιχείο ζ) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, τότε μπορεί να ζητήσει τη με δαπάνη του μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο, για να συνδεθεί με το νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο β) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού.

Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω της προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι' αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

3. Ανυψώσεις - καταβιβάσεις

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για τη μεταβολή.

4. Μετατροπές παροχών

Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με τη δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.

 5. Μετατοπίσεις παροχών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (π.χ. Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα κλπ.).

Η δαπάνη για τη μετατόπιση των αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

6. Εσωτερικές εγκαταστάσεις

Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προς την πλευρά του ακινήτου) για μετρητές διαμέτρου μέχρι 1" ίντσας ή πέρα από την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή στην περίπτωση μετρητών με ωτίδες (διαμέτρου 1 1/2" ίντσας και άνω) προς την πλευρά του υδρευόμενου ακινήτου. Στην περίπτωση οικοδομών όπου τα υδρόμετρα είναι τοποθετημένα εντός του κτιρίου και σε φρεάτιο επί του πεζοδρομίου υπάρχει μόνον ο διακόπτης της κεντρικής παροχής, ως εσωτερικές θεωρούνται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πέραν του προσαρμοστικού του διακόπτη προς την πλευρά του ακινήτου.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη συντήρηση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1" ίντσας (μετρητές με  προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0,70 εκ., και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου.

Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις για την αφαίρεση και τοποθέτηση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του υδρολήπτη.

Το υλικό που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για σωλήνες ύδρευσης είναι το πολυαιθυλένιο, χρώματος μπλε και πίεσης λειτουργίας 10 ατμ. Για διάμετρο σωλήνων Φ 32 και για όλα τα εξαρτήματα χρησιμοποιείται πολυαιθυλένιο ιδίων προδιαγραφών αλλά πιέσεως 16 ατμ. Η χρήση σωλήνων από άλλο υλικό (π.χ. χαλκός) μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του.

Σε πολυκατοικίες ή σε οικοδομές με τρία (3) ή περισσότερα υδρόμετρα που συνδέονται μέσω συλλέκτη και ευρίσκονται σε εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο τοποθετείται επί του πεζοδρομίου φρεάτιο με κεντρική βάνα διακοπής νερού με έξοδα του ιδιοκτήτη.

Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν πληροί αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν προχωρεί στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι την τακτοποίηση τους.

Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά, όμως, η ύπαρξη υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς τον υδρολήπτη ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση του δικαιώματος του υδρολήπτη σε ξένη ιδιοκτησία.

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του νερού και οπωσδήποτε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμοσφαιρών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση λειτουργίας όταν αυτή στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις 16 ατμ.

Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ.

Η λειτουργία των ανωτέρω πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (δεξαμενή) για να αποφεύγεται η μόλυνση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα, ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού λόγω π.χ. υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή νερού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες, χρεώνεται στον υδρολήπτη.

Απαγορεύεται η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

Απαγορεύεται επίσης, η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διακόπτει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου.

Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια, δεδομένου ότι αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από αυτόν τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για κάθε  ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή σε κάθε τρίτο.

Άρθρο 9

Υδρομετρητές

1) Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υδροδοτούμενου ακινήτου, (π.χ. μισθωτής), βαρύνεται με δαπάνη, που έχει τη μορφή εγγύησης υδρομετρητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού και καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης επανασύνδεσης της παροχής ή κατά την αίτηση μεταβολής στοιχείων καταναλωτή (π.χ. νέος μισθωτής).

2) Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου.

Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων. Επίσης, εφόσον κριθεί ότι η αντικανονική αυτή σύνδεση έγινε σκόπιμα και με δόλο του υδρολήπτη, τότε δύναται να επιβληθεί εις βάρος του τελευταίου και πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου  για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υδροδοτούμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

3) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3%, τότε θεωρείται ότι η λειτουργία του μετρητή είναι κανονική, η δε καταγραφόμενη κατανάλωση είναι η πραγματική και επιβαρύνει τον καταναλωτή. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + - 3%, τα έξοδα αντικατάστασης του μετρητή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αναλαμβάνει την τοποθέτηση του.

4) Παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον καταναλωτή πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο υδρολήπτης οφείλει να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατανάλωση που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 10

Χώρος Υδρομετρητών

Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων  γίνεται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μόλυνσης του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης.

Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στον χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών, καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησης της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που  έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., φέρουν οι ιδιοκτήτες  της  πολυκατοικίας.

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Άρθρο 11

Πιέσεις του νερού – Επάρκεια Νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατμ. στην θέση της παροχής. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 16 ατμ.

Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τη λήψη των ενδείξεων, αν κατά την  επίσκεψη του στο ακίνητο διαπιστώσει ότι η υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου παρουσιάζει ανωμαλίες, δηλ. διαρροές, υγρασία, σκουριά κλπ., πρέπει να το αναφέρει στην υπηρεσία του και να ζητηθεί εγγράφως από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή να αποκαταστήσει τη βλάβη σε μικρή προθεσμία, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπεί η παροχή νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

Άρθρο 12

Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου

α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης της Έδεσσας και των υπαγόμενων στο Δήμο Έδεσσας τοπικών κοινοτήτων και οικισμών, καθώς και όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το έτος 1923.

β) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευτούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., αφού προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από τους νόμους και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και αφού καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.

γ) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους και σε θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί, για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με τα παραπάνω και με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

δ) Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για την Δ.Ε.Υ.Α.Ε., και αφού η πρόσθετη δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα.

ε) Όταν δεν περνά αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό, που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής, αρκεί η απόσταση αυτή να είναι μικρότερη των 50,00 μέτρων. Στην αντίθετη περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να επεκτείνει τον αγωγό διανομής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την κοντινότερη απόσταση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διανοιγμένες οδοί ή έχουν ολοκληρωθεί από το Δήμο τυχόν απαραίτητες απαλλοτριώσεις.

Σε καμία περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει επέκταση αγωγού σε χώρο που δεν ανήκει στο δημόσιο.

στ) Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) και η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μεγίστη, όπως αυτή προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ζ) Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με βάση τη συντομότερη απόσταση.

η) Η θέση αυτή των παροχών μακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τη μεταφορά τους στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον ιδιοκτήτη και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα βάση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη αυτού.

Ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς της παροχής και οφείλει να έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο υδραυλικό για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η σύνδεση γίνεται από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη, του προκληθεί στέρηση νερού.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των υπό στοιχείων γ) και ε) του παρόντος άρθρου, οι παροχές τοποθετούνται στην γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, όταν εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός.

Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. εγκάρσιο τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στον λογαριασμό νέων παροχών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στη μέση του τετραγώνου αν το μήκος του υπερβαίνει τα 100,00 μέτρα.

 

Άρθρο 13

Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση παροχής νερού σε ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου. Μπορούν να υδροδοτηθούν ακίνητα εκτός σχεδίου με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α) Η σύνδεση τους να γίνεται μόνο σε αγωγούς διανομής και όχι σε κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς.

β) Η κατασκευή και επέκταση του δικτύου που απαιτείται βαρύνει τον ιδιοκτήτη και θα γίνεται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

γ) Μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

δ) Εφόσον δεν χρησιμοποιείται για άρδευση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παροχή χρησιμοποιείται για άρδευση γίνεται άμεσα διακοπή της χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης του ιδιοκτήτη.

Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Έδεσσας και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Έδεσσας και σε περιοχές που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ.) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.

Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης, οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.

Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επέκταση του δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.

Για τη δυνατότητα της επέκτασης αποφασίζει η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:     

 α) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτίσματος. Σε περίπτωση αυθαίρετου κτίσματος απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για την έγκριση ή μη της υδροδότησης.

 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

δ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου πρέπει να υποβληθούν τόσες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 όσοι είναι και οι συνιδιοκτήτες, με τις οποίες οι τελευταίοι θα αναλαμβάνουν τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.

Η σύνδεση της παροχής με το δίκτυο πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

Άρθρο 14

Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Έδεσσας και Κοινωφελών Οργανισμών

Τα Δημόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινωφελή ιδρύματα, και όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Έδεσσας (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ.) αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής των παροχών ύδρευσης των ακινήτων ιδιοκτησίας τους.

Οι ιδιώτες, που μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται με οποιαδήποτε νομική μορφή δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ., υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρόντος κανονισμού και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησης τους. Η μη συμμόρφωση τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 15

Διαδικασία Σύνδεσης

1) Όποιος επιθυμεί να υδροδοτηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. συμπληρώνει αίτηση που θα λαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο αυτής και προσκομίζει τα  δικαιολογητικά που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα ελέγχει και προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο στο υπό υδροδότηση ακίνητο. Δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

2) Στη συνέχεια και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υδροδότησης του, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού δικαίωμα σύνδεσης παροχής, και συνάπτει το συμβόλαιο υδροληψίας, με το οποίο, εκτός των άλλων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική τροποποίηση ή όρο που τυχόν προστεθεί σ’ αυτόν στο μέλλον με ανάλογη απόφαση του Δ.Σ. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας υπογράφεται από τον(-ους)  (συν)ιδιοκτήτη(-ες) και από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατ’ εντολή του Προέδρου του Δ.Σ.

3) Μετά τη σύναψη του συμβολαίου ο ενδιαφερόμενος και πριν τη σύνδεση οφείλει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις παρακάτω εργασίες :

α) Κατασκευή φρεατίου πάνω στο πεζοδρόμιο, με κάλυμμα σύμφωνα με τις  προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

β) Εκσκαφή χαντακιού από το φρεάτιο μέχρι τον αγωγό διανομής σε διαδρομή και θέση σύμφωνη με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

γ) Τοποθέτηση μέσα στο φρεάτιο του υδρομέτρου και του διακόπτη σε συνεργασία με το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυο της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα - ενδιαφερόμενο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.

4) Στις πολυώροφες οικοδομές η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να  συνδέσει  όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.

Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην Pilotis, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.

5) Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων ή στρατοπέδων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των υδροληπτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα κοινόχρηστα των καταναλωτών, μετά από ενημέρωσή τους από το Τμήμα Καταναλωτών.

6) Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος «ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.

7) Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος συνεννοείται με την Τεχνική Υπηρεσία για την ημερομηνία πραγματοποίησης της σύνδεσης της παροχής και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με το κατάλληλο συνεργείο αναλαμβάνει τη σύνδεση του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου του υπό υδροδότηση κτίσματος και του υδρομέτρου με το δίκτυο διανομής.

Αν απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. συντάσσει μελέτη του έργου και καταρτίζει προϋπολογισμό των απαιτουμένων υλικών και δαπανών που βαρύνουν τον υδρολήπτη και την γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης ο υδρολήπτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να αποκαταστήσει πλήρως το πεζοδρόμιο, τον περιβάλλοντα χώρο και τις τυχόν βλάβες του οδοστρώματος.

8) Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

            9) Το υδρόμετρο, το συλλέκτη (εφόσον απαιτείται), το γενικό διακόπτη, και το φρεάτιο τα προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος με δικές του δαπάνες από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Το υδρόμετρο από την στιγμή που τοποθετείται θεωρείται περιουσιακό στοιχείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Με την τοποθέτηση του, κρίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Η συντήρηση των υδρομέτρων, η καλή λειτουργία τους και η αντικατάσταση τους σε περίπτωση ολικής καταστροφής τους είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υδρολήπτη (εάν δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη).

Ο χώρος που τοποθετούνται τα ανωτέρω πρέπει με ευθύνη του υδρολήπτη να διατηρείται καθαρός και να προστατεύεται από κάθε ζημιά.

Κάθε ζημιά που θα προκληθεί από τη συνήθη χρήση βαρύνει τον υδρολήπτη.

Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται μόνο από τεχνικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

10) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευση του. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής. Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομέτρου ή η παραβίαση της σφραγίδας του από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., καθώς και κάθε επέμβαση σ' αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται πριν το υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών ο υδρολήπτης επιβαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τους, η οποία καθορίζεται βάσει πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και θεωρείται από τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή.

 

Άρθρο 16

Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση που αναφέρεται στο υπό στοιχείο 1) του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού, πρέπει να προσκομίσουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

Εφόσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:                                                                                                

α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

β) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας – τίτλου κτήσης.

γ) Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.

Εφόσον πρόκειται για παροχή σε οικόπεδο:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο ιδιοκτήτης ότι όταν θα οικοδομήσει θα υποβάλλει στην Υπηρεσία οικοδομική άδεια.

                                                                   

Εφόσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955 :

α) Σχετική βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η., από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ηλεκτροδότησης του κτίσματος.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη, με την οποία θα δηλώνει τον χρόνο ανέγερσης του κτίσματος.

Εφόσον πρόκειται για εργοταξιακή παροχή:

α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

β) Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων, μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές μετατρέπεται σε εργοταξιακή.

Εφόσον πρόκειται για παροχή ειδικής δραστηριότητας:

α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

β) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.

γ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.

δ) Αντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με σχετική θεώρηση από την εφορία.

Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.

Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού, αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, και αν πρόκειται για εργοτάξιο, η άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρηση της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 17

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει   να καταβάλουν το τέλος σύνδεσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Άρθρο 18

Δαπάνη  Μεταφοράς, Μετατροπής,  Μετατόπισης της Παροχής και Επέκτασης Αγωγού

Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται με δαπάνη του ιδιόκτητη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Η δαπάνη για τη μετατόπιση παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από τα τρία (3) μέτρα υπολογίζεται ως κατασκευή νέας παροχής.

Η δαπάνη για τη μεταφορά παροχής από το πεζοδρόμιο στην PILOTIS μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Άρθρο 19

Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκείνου που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που ο αιτών υδρολήπτης είναι τρίτος (π.χ. μισθωτής, χρήστης κλπ.) και όχι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, τότε πρέπει να καταβληθεί από τον αιτούντα εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με τη λύση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη τρίτο που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.

Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου δεν είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, και οφείλει οποιοδήποτε χρέος προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους βεβαιωμένες εις βάρος του οφειλές, και εάν η οφειλή δεν καλυφθεί από την εγγύηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσης του.

Άρθρο 20

Λογαριασμοί

Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο όπου υπάρχει), το ύψος του δικαιώματος σύνδεσης της παροχής και της εγγύησης χρήσης του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80, είναι έντυπος, εκδίδεται κάθε δύο μήνες και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται.

Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένους φορείς για είσπραξη λογαριασμών υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να εισπράττει μέσα από τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού, τις κάθε είδους οφειλές και επιβαρύνσεις του καταναλωτή. Η χρέωση των οφειλών με αυτόν τον τρόπο, γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου για εξόφληση.

Άρθρο 21

Διακοπή

1) Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή την υπαγωγή του σε διακανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση είτε του ιδιοκτήτη, είτε τρίτου (π.χ. μισθωτή), εφόσον ο τελευταίος καταβάλλει την ανάλογη εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.

β) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, σε περίπτωση που το ύψος του ανεξόφλητου λογαριασμού του τρίτου (π.χ. μισθωτή) ξεπερνά το όριο που έχει θέσει με απόφαση του το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

γ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να  φέρει καμιά ευθύνη η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά προσαυξήσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού ή το διακανονισμό, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Μετά τη διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του Προέδρου ή του  Διευθυντή, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών.

δ) Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει διαπραχθεί κλοπή νερού, έτσι όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

ε) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

2) Αν υποβληθεί αίτηση για διακοπή της υδροληψίας σε διάστημα μικρότερο του διμήνου από τη λήψη της τελευταίας ένδειξης, ο λογαριασμός εκδίδεται για την ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση νερού (πάγιο όπου υπάρχει), ή την κατανάλωση της ίδιας περιόδου προηγούμενου έτους,  ή την κατανάλωση του μέσου όρου των ενδείξεων που καταγράφουν οι υδρομετρητές της τοπικής κοινότητας ή του οικισμού.

3) Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το ποσό της επανασύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

Άρθρο 22

Αφαίρεση παροχών

Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον υδρολήπτη ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.

Αφαίρεση παροχών γίνεται επίσης σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με απόφαση του Προέδρου ή του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

Άρθρο 23

Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αποφασίζει γενικά, σύμφωνα με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και ανάλογα με τα υδατικά αποθέματα, για την πολιτική μείωσης λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως ζητούν μείωση λογαριασμού.

Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία με τις αντίστοιχες  προηγούμενες  καταναλώσεις.

Ο Διευθυντής ή ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι  υπεύθυνος  για τη σωστή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης.

Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και εκθέτει τις απόψεις του. Αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στο Διευθυντή ή τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ο οποίος επιβεβαιώνει τη μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά τη βεβαίωση των τελών.

Αν από τον έλεγχο δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί τη μείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ελέγχου ή δεν είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό μείωσης, που σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., έκανε ο Διευθυντής ή ο Πρόεδρος, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.  

Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση, η οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.

Άρθρο 24

Έννοια και Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη

Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό τίτλο κτήσης. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προγενέστερα της μεταβίβασης χρέη και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.

Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο  ιδιοκτήτη.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρολήπτης του ακινήτου ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον υδρολήπτη (π.χ. μισθωτή κλπ.) που χρησιμοποιεί το ακίνητο του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την   υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην υπάρχουν οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει μεν το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον καταναλωτή του ακινήτου και να μεταφέρει την απαίτηση της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του, ο ιδιοκτήτης όμως δεν απαλλάσσεται από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχεται το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή.

Ο ιδιοκτήτης ή εκείνος που χρησιμοποιεί το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σ΄ αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 25

1) Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης), η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης, η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή.

Οι αναφερόμενες στο μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού.

2) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να  προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του καταναλωτή  για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια.

Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από  αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείου 4) του άρθρου 9 του κανονισμού αυτού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την διαρροή αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής, βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή.

Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις επίσης του υπό στοιχείου 4) του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

3) Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση. Το τμήμα της διάταξης από το υδρόμετρο και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής μέχρι και το υδρόμετρο συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Επίσης, σε καταναλωτές όπου τα υδρόμετρα βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collecter), η ευθύνη συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τμήμα της υδρευτικής διάταξης από το βανάκι της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στο πεζοδρόμιο έως τον κατακόρυφο συλλέκτη υδρομέτρων στο εσωτερικό της οικοδομής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.

4) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδρομέτρου στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

 

Άρθρο 26

Παράνομες  υδρεύσεις

Η σύνδεση παροχής στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, ή η σύνδεση με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Κλοπή αποτελεί επίσης, και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον μετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.

Στον καταναλωτή δε που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σ' εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους, υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.

Άρθρο 27

Απαγορεύσεις

1) Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

2) Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να προμηθεύονται από τρίτους και με τρόπο που δεν έχει τύχει της έγκρισης του αρμόδιου τμήματος Υγείας, νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κλπ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημιά υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας ή να αποζημιώσει την Επιχείρηση. Στην δεύτερη περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζημιάς για εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασμό, συντάσσεται έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου ή του Διευθυντή και επιδίδεται νόμιμα σ' αυτόν. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση η σχετική απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί  να  χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η μη εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.

4) Απαγορεύεται η εμπορία νερού.

Άρθρο 28

Διατάξεις υγιεινολογικής φύσης

1) Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

2) Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.

3) Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

4) Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

5) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης της και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου) πριν τα υδρόμετρα.

6) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.

7) Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ.) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων.

8) Απαγορεύεται τέλος, η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με κρουνούς πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

 

Άρθρο 29

Τελικές  Διατάξεις

1) Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2307/1995 και ισχύει σήμερα. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2) Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφόσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.

3) Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2307/1995 και ισχύει σήμερα.